Skip to content Skip to footer

Pravidlá Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027 umožňujú poľnohospodárom čerpať množstvo dotácií, slúžiacich na podporu prírode bližšieho obhospodarovania krajiny. Všetky sú prehľadne zhrnuté, spolu so základnými podmienkami ich čerpania, vo Farmárskom manuáli, o ktorom sme vás už informovali a ktorý je dostupný tu: https://www.mpsr.sk/out.php?urlid=108. Pre lepšiu predstavu vám však prinášame aspoň stručný prehľad, ako si možno hospodárením v súlade s prírodou finančne prilepšiť.

V rámci 1. piliera je po novom možné okrem základných priamych platieb vstúpiť do dobrovoľnej celofarmovej eko-schémy. Podmienky, ktoré je potrebné splniť sa líšia podľa veľkosti farmy a tiež pomeru ornej pôdy a trvalých trávnych porastov. Celkom prehľadne sú zhrnuté v tabuľke nižšie. V zásade ide najmä o udržiavanie väčšieho množstva neprodukčných prvkov, rozdeľovanie veľkých lánov biopásmi a odloženie kosenia na časti lúk. V celofarmovej eko-schéme si bude môcť farmár prilepšiť približne o 59€/ha a v chránených územiach dokonca o 91€/ha.

Zdroj: https://www.mpsr.sk/rozvoj-vidieka-a-priame-platby-rybne-hospodarstvo/podmienky-opravnenosti/47-43-1573

Druhá eko-schéma má názov Dobré životné podmienky zvierat – Pastevný chov. Ak farmár pasie zvieratá aspoň 120 dní (v prípade jalovíc 150 dní) v roku a splní zopár ďalších podmienok, môže získať cca 130€/DJ oviec, kôz a jalovíc a 320€/DJ dojníc.

Ďalšie príspevky je možné získať aj z 2. piliera. Ide napríklad o 11 rôznych intervencií, zameraných na „environmentálne, klimatické a iné záväzky týkajúce sa hospodárenia“, ktoré sú v manuáli označené číslami 70.XX. Vyplácaná suma sa pri nich pohybuje v rozmedzí od 60 do 250 €/ha. Z pohľadu prepojenia ochrany prírody a poľnohospodárstva sú zaujímavé najmä intervencie „Ochrana a zachovanie biodiverzity (70.07)“. Vďaka nim je možné získať dotácie na ochranu biotopov dropa veľkého a sysľa pasienkové alebo za obhospodarovanie biotopov druhov trávnych porastov v územiach európskeho významu. Farmári hospodáriaci v územiach NATURA 2000 v 4. a 5. stupni ochrany navyše môžu aj dotáciu vo výške 84€/ha z intervencie „Platba v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde (TTP) (72.01)“. Do hry tiež vstupuje intervencia „Zatrávňovanie podmáčanej ornej pôdy (70.08)“, v rámci ktorej je možné získať 300€/ha na zatrávnenie aspoň 5 ha ťažko obhospodarovateľnej podmáčanej ornej pôdy. Nemalé príplatky v rozsahu 170-500 €/ha môžu získať aj ekologickí poľnohospodári (intervencia 70.04), a tiež tí, ktorí hospodária v znevýhodnených oblastiach (71.01). Z ďalších intervencií, ktoré môžu zlepšiť stav krajiny a biodiverzity, stoja za zmienku napríklad tie, ktoré sú zamerané na zakladanie a údržbu agrolesníckeho systému (70.01 a 73.01) a líniových vegetačných prvkov (70.02 a 73.02) alebo investície do biohospodárstva (73.19.) či získavania a udržanie mladých poľnohospodárov (75.1).

Prírode blízki farmári si teda po novom majú z čoho vyberať, aspoň na papieri. My preto dúfame, že Ministerstvo pôdohospodárstva nastaví podmienky vyplácania dotácií dostatočne motivačne a odstráni tiež zbytočnú byrokraciu, na ktorú sa nám farmári často sťažujú.

Podporili nás:


BROZ © 2024. Všetky práva vyhradené.