Skip to content Skip to footer

Farma živá

Oceňujeme prírode blízke postupy a farmy!

Jednou z hlavných aktivít programu Krajina živá je oceňovanie tých najlepších prírode blízkych postupov a fariem. Za týmto účelom sme v roku 2022 vyskladali komisiu zloženú z poľnohospodárov, ochranárov a odborníkov na vodu, pôdu či biodiverzitu. Spoločne sme nastavili kritériá a každoročne navštevujeme niekoľko vybraných fariem. 

Úspešní uchádzači od nás získajú ocenenie Farma živá – Hospodárime v súlade s prírodou, ktorým sa môžu hrdiť na svojich farmách, webstránkach či výrobkoch. Prácu ocenených fariem takisto dlhodobo zviditeľňujeme prostredníctvom nášho portálu, sociálnych sietí a spolupracujúcich médiách.

O ocenenie sa môže uchádzať každý farmár hospodáriaci prírode blízkym spôsobom. Takýchto farmárov aktívne vyhľadávame a oslovujeme, ale môžu sa nám prihlásiť aj sami prostredníctvom prihlášky do programu Krajina živá. V tej je potrebné zakliknúť záujem o zapojenie sa do ocenenia a súhlas s návštevou a medializáciou farmy. Tipy na farmy nám môžete takisto posielať na info@krajinaziva.sk

Prírode blízke hospodárenie pre nás nemá jedinú správnu definíciu! Je teda len na samotných farmároch, aké šetrné postupy využívajú vo svojej poľnohospodárskej praxi a chceli by ich prostredníctvom Krajiny či Farmy živej zviditeľniť. Môže ísť napríklad o regeneratívny prístup k pôde, extenzívnu pastvu v chránenom území, agrolesníctvo, výsadba neprodukčných prvkov nad rámec poľnohospodárskych dotácií a mnoho ďalšieho. Aj preto teda medzi ocenenými nájdete skutočne širokú paletu hospodárov – od drobných “zeleninárov”, cez vinárov, ovocinárov a chovateľov oviec či kôz, až po stredne veľké družstvá pracujúce v ekologickom režime. Ten je mimochodom v Krajine a Farme živej síce výhodou, ale rozhodne nie nutnosťou! Rozumieme totiž náročnosti byrokracie s ním spojenej a chceme byť otvorení naozaj všetkým farmárom s úprimným záujmom o prírode blízke hospodárenie.

Všetky doposiaľ ocenené farmy, zoradené podľa ročníkov, nájdete v menu pod položkou Farma živá v sekcii “Ocenené farmy” a na mape hospodárov – označené logom Farma živá.

Členmi a členkami komisie pre ocenenie Farma živá v roku 2023 boli: 

Doc. Tomáš Derka, PhD. – hydrobiológ, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Doc. Eva Bulánková, CSc. – hydrobiologička, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Mgr. Marek Semelbauer, PhD. – entomológ, Zoologický ústav SAV 
Mgr. Adriana Hološková – ekologička, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Katarína Devánová – botanička, ochranárske združenie BROZ
Ing. Ľubomír Marhavý – pedológ, Biopratex s.r.o.
Mgr. Bruno Jakubec, PhD. – ovocinár, Technická univerzita vo Zvolene
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc. – agrolesník, Národné lesnícke centrum
Ing. Katarína Trizuliaková – pedagogička, Škola permakultúry o. z.
Prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD. – krajinná ekologička, Poľnohospodárska univerzita v Nitre
PhDr. Lucia Baľáková – odborníčka na kompostovanie, Živá záhrada s.r.o.
RNDr. Marta Dobrovodská, PhD. – krajinná ekologička, Slovenská akadémia vied

Podporili nás:


BROZ © 2024. Všetky práva vyhradené.